informační povinnost dle GDPR

na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. UE.L.2016.119.1, bychom Vás rádi informovali, že:

1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Torf Corporation Sp. z o. o. se sídlem Kąty Wrocławskie (55-080) na ul. Fabryczna 11, zapsaná ve Státním obchodním rejstříku u Obvodního soudu Wrocław-Fabryczna, IX. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000646959, NIP (DIČ) 525-268-39-69,

2) správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na ido@torf.pl

3) Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky, marketingových aktivit na základě uděleného souhlasu a za účelem obchodního styku. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu a v případech, kdy zákon ukládá povinnost tyto osobní údaje zpracovávat nebo kdy je toto zpracování nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

4) kategorie osobních údajů zahrnují mimo jiné: telefonní číslo, adresu, jméno a email;

4) příjemcem Vašich osobních údajů mohou být subjekty zpracovávající údaje naším jménem na základě smlouvy o pověření zpracování údajů a spolupracující subjekty i subjekty, které jsou k tomu povinny ze zákona

5) Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

6) Vaše osobní údaje budou uchovávány za účelem vyřízení objednávky, marketingových aktivit a pro kontaktování pro marketingové účely, dokud Váš souhlas se zpracováním údajů neodvoláte;

7) máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním,

8) máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení Nařízení EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (GDPR)

9) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, důsledkem neposkytnutí osobních údajů však bude nemožnost uskutečňovat objednávky, marketingové aktivity a obchodní kontakt

10) rozhodnutí týkající se údajů budou činěna automatizovaným způsobem, včetně profilování za podmínek vyplývajících z dostupných marketingových nástrojů za účelem přípravy nejvhodnějších obchodních informací pro Vás v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které Vám byly poskytnuty.